Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

9966 cc9d 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viapsychoviolet psychoviolet
8260 631f 400
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme

July 11 2017

0765 acc4 400
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viabeinthe beinthe
1429 332d 400
Reposted fromEkran Ekran viabeinthe beinthe
0465 e0af 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
1429 332d 400
Reposted fromEkran Ekran viabeinthe beinthe
0474 72bd 400
Reposted fromdeadgwen deadgwen viabeinthe beinthe
5068 c9c8 400
Reposted fromorendasophie orendasophie viabeinthe beinthe
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabeinthe beinthe
3926 a017 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeinthe beinthe
1208 e936 400
9967 4262 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajeannes jeannes
5775 27c6 400
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajeannes jeannes

July 08 2017

7420 48f5 400
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabeeth beeth
5870 fffe 400
Reposted fromkimik kimik viaszarakoszula szarakoszula

June 25 2017

Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted fromquotes quotes viawecouldbeclose wecouldbeclose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl