Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

2148 9c51 400
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaM-M M-M
2361 4b4b 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viamuviell muviell
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
2193 4341 400

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaolewka olewka

April 01 2017

2806 be36 400
Reposted fromerial erial viaorchila orchila
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna

Reposted fromcuty cuty vialoveisadogfromhell loveisadogfromhell
3967 5b11 400
Reposted fromnyaako nyaako viapensee pensee
2903 0652 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasalami salami
9927 f80b 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamuviell muviell
Reposted frommajkey majkey viamuviell muviell

March 29 2017

3477 0063 400

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

2310 8b51 400
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viashakeme shakeme
5673 f0a5 400

lonelycigs:

― Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

“Please just let me keep this memory, just this one…”

Reposted fromLittleJack LittleJack viashakeme shakeme

March 26 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl