Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

3763 b6f5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialubie-lato lubie-lato
No i jacyż oni są, ci dwudziestoletni ludzie, którzy przegrali już wszystko, zrezygnowali ze wszystkiego i biernie oczekują na dalsze ciemne i niepotrzebne życie. Tragiczni czy komiczni? Może jedno i drugie? Oni są słabi; nie tragiczni i nie śmieszni, tylko tragicznie, przeraźliwie słabi.
— Marek Hłasko

January 15 2017

2023 71e2
Reposted fromSaturnine Saturnine viamuviell muviell
1142 e4b0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamuviell muviell
1174 d4cd
Reposted fromrol rol
7253 ff92
Reposted frompeper peper vialexxie lexxie
4059 c4d6
Reposted fromIriss Iriss viayanek yanek
Reposted fromshakeme shakeme viayanek yanek

January 13 2017

4323 a390 500

January 10 2017

9695 ff17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazavra zavra

January 09 2017

4237 6e3f
Reposted fromaletodelio aletodelio viaitmakesmecalm itmakesmecalm
3068 7f92
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasewkagold sewkagold

January 01 2017

Reposted fromkjn kjn viaWlodara Wlodara
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viahalfinlove halfinlove
2869 58ae
Reposted fromatlantyda atlantyda viaszarakoszula szarakoszula

December 31 2016

9390 528d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatobecontinued tobecontinued
Reposted frompjoter pjoter viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl